Slovansk beseda
esk a slovensk frum slovanskch rodnovrc
FAQFAQ | HledatHledat | Seznam uivatelSeznam uivatel | Uivatelsk skupinyUivatelsk skupiny | RegistraceRegistrace | ProfilProfil | Soukrom zprvySoukrom zprvy | PihlenPihlen

Otroctv u Slovan a dal negativn vnman jevy

 
Pidat nov tma   Zaslat odpov    Obsah fra Slovansk beseda -> Slovansk djiny
Zobrazit pedchoz tma :: Zobrazit nsledujc tma  
Autor Zprva
VladislavZaloen: 9.8.2010
Pspvky: 53

PspvekZaslal: 03.11.2010 09:03    Pedmt: Otroctv u Slovan a dal negativn vnman jevy Citovat

Rd bych zjistil vce informac o bran otrok Slovany v pedkesanskm obdob, o tom, jak s nimi bylo zachzeno a jak bvaly jejich osudy.
Vm, e bran otrok byla u pohanskch kultur bn praxe tehdej doby a vm, jak tento aspekt teba kesan - vedle nap. mnohoenstv nebo obtovn zajatc, mladch mu i pannen - s oblibou vyzdvihuj jako doklad zaostalosti Slovan ped pijetm ktu.
Nedvno mi jeden velmi zaryt kesan argumentoval s typickm povznesenm smvem, s nm shovvav otec hodnot rozbit okna svm o ticet let mladm synkem, e chpe mj zjem o slovanskou vru, ale t v t dob by se mi asi nelbilo, protoe nap. Praha byla vyhlen obchodem s otroky, kte navc byli bn kupovni jako pedmt vhodn k obtovn bohm, tedy jako napklad u Aztk.
Vojtch Slavnkovec, pozdji svatoeen, ml dajn boj proti otroctv a mnohoenstv v hlavnm popisu prce a kdy si to pozdji navc pohnojil jet tm, e vytnal posvtn hje Prusm, dokal se "muednick" smrti.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
KorrakZaloen: 11.1.2008
Pspvky: 401

PspvekZaslal: 03.11.2010 12:39    Pedmt: Citovat

Njak moc podrobn zprvy o otroctv a otrocch u Slovan nemme. Je to vpodstat tot jako informace o jejich nboenstv. Spolhme na zprvy autor ze sousednch zem.
Jinak - otroctv v t dob nebylo nic vjimenho. Prvnm vzorem pro celou Evropu byl Egypt, eck stty a hlavn msk e. Otroksk systm zajioval hospodstv.
A urit byl humnnj ne zabjen zajatc a poraench.
A podle archeologickch vzkum bychom postupn mli opravit pohled na ivot otrok.
(Teba v Egypt dostvali pi stavb pyramid stravu, aby neonemocnli, s vitamny, pravdpodobn lep, ne povali svobodn chud bezzemci. - zjiuje se to ze zchodovch a odpadnch jam Smile )
V m vykonvali otroci i funkce vychovatel, sprvc, ednk... Nejhor byla prce v dolech. (Ale odpadla ikana dozorc, kterou zavali nai politit vzni.)
pln jinak, ne mme v pedstav, vypadal ivot gladitor (hodnotn strava, lkask oeten, vychzky - dokonce randili se svobodnmi mankami,...).
ivot otrok u Slovan se asi moc neliil. Navc - Praha slouila hlavn jen jako trit s otroky.
Kesanstv pilo s odsuzovnm otroctv v dob, kdy se v m zaalo projevovat jako nevhodn ekonomick systm.

Tady jsou pohledy eskch historik:
Pe, e v dobch pokroil vzdlanosti je otroctv nepknm spoleenskrn anachronismem. V dobch primitivn kultury vak bv instituc nezbytnou a dleitm prostedkem hospodskho pokroku. Ji to, e se pemoen neptel nezabj, nbr e se hospodsky vyuije, je pokrok

Doba kvetoucho otroctv tvo zcela pravidelnou fzi spoleenskho vvoje jednotlivch nrod a nen proto teba jej existenci v nrodnch djinch zaprat nebo zeslabovat. Neprvem dlo se tak astji u ns v echch

V 11. stol. nen ovem ji za tko ci, odkud se braly otrock sly a odkud byly doplovny. Oba autoi poukazuj na zprvy o tehdy obvyklm zajmn zajatc, je provdli Polci v echch, echov v Polsku (za Betislava), v Rakousku (za Sobslava), i na otroksk obchod, kter provdli hlavn id v cel Evrop jet r. 1226.

KORR: To u bylo za kesanskch panovnk.

Zprvy o bojovnosti ech (z sti i pobaltskch Slovan) v onch dobch jsou vce ne hojn a nebylo tedy pozastaven nad hojnost otrok u ns. Oba autoi jdou vak i hloubji do minulosti, kdy cena otrok nezleela vhradn v pracovn sle, nebo loveck a bojovn nrod, jakm se echov v nejstarch povstech jev, nemohl t sly vhodn zuitkovat. Otroci byli v tto prvn dob eskch djin spe dleitm vvoznm zbom, celn sazba pro vchodn hranice e franck sjednan mezi lety 903-906 v Raffelstettenu svd, e otroci a kon jsou jedinm pravidelnm vvozem z ech.
KORR: zem franck e bylo v dob smlouvy u nejm sto let kesansk.

Neme bt ei o vyuit otrok v intenzivnm hospodstv na zpsob velkostatku; avak otrok a porobenc, bylo patrn tm vce teba, m mn je Slovan lovec, bojovnk a past naklonn vlastn rukou vzdlvat pdu, m vce ma poln prci v opovren.

Vce je skuten tk ci. L. Niederle psal o vci tak v Nrodopisnm Vstnku ro. XII. a v souhlase s Jankem usuzuje, e sice ji na potku djin se Slovan tak zabvali rolnictvm, ale dojista primitivnm, tj. kopanisky. A tko ci, zda pmo a zda s vyuitm otrok

A ani v IX. stol. nechyb zprvy o vpdech ech a Moravan do Arnulfovy e, slovansk legendy pak vyprvj o velikm potu zajatch otrok, proputnch na prosby vrozvst na svobodu, je ji pece jen na povenou, e by i tehdy mohl trvat pravideln vvoz otrok z eskch zem, ani tm trplo domc zemdlstv. Tento dvod se zd nasvdovat, e pro tuto ivotn potebu nroda byl v eskch zemch jin pramen otrockho lidu zajitn.

Kdyby se podailo zjistit, e v echch v prvch stoletch po Kr. byl dvoj, teba etnicky rozdln lid pod stechou spolen kultury tou J. Axamit (Libun) byl by to zajist objev pro nae star nepsan djiny velice vznamn

Poddanstv porobenho obyvatelstva se udrelo ve from vrstven nroda a do doby nedvno minul, tj. do let 1781 a 1848.

Nelze tedy pravdpodobn mluvit vbec o vylidnn a pln zmn obyvatelstva u ns, a u ped dobou mskou nebo po n, jak se v posledn dob tu a tam objevuje. Pedpokldat lze vzjemn splvn ponenhlou asimilac, kde potom nrodn a rasov odlinosti se straj a me patrn dojt a k pln zmn rasy.

Sociln djiny starch Slovan
http://slavonie.org/2009/04/22/socialni_dejiny_slovanu/

Tohle bych ti asi ani neml ukazovat. Taky se mi to zd ponkud pehnan. Taky jde o to, kdo pesn tam ty vpdy uskuteoval.
Starm Slovanm vbec neslou ke cti, jak si po boji ponali. Okrdali neptele, co o to, to dlali vichni a obas to patilo ke smyslu celho vlen. Loupili v dobytch mstech. Inu, to tak dlali vichni. Pobjeli zajat vojky, to u zdaleka nebylo pravidlem, ale stvalo se to. Kulturn stedomo vak bylo zdeno z brutality vi obyvatelstvu - vetn en, dt, starch lid - na dobytm zem. Slovan je po tiscch zaiva nareli na kly, zaiva upalovali jako ob svm bohm anebo topili v ekch jako ob vodnm vlm, kter v nboenstv Slovan hrly vznamnou roli. Po nkolikamsnm dn odeli zpt i s koist a stovkami, mon tisci, zajatch otrokyn
Slovan na prahu historie a Smova e
http://www.mojeskola.net/hi/samovarise.php

Jet jsem si vzpomnl:
Oni v ns ten pocit, e dren a prodej otrok u Slovan bylo nco nemravnho a e by se o tom nemlo moc mluvit, krom kesan, udrovali socialistit historikov, protoe se dreli marx leninsk tdn teorie, podle n rozdlen na tdy bylo nespravedliv, div ne naschvl vytvoen. A Slovan (nositel kultury pokoje a bojovnci za svtov mr) by se sprvn na utlaovn jinch td nemli podlet. Take se sp zdrazovalo jejich tm komunistick prvobytn spoluit a podobn vykonstruovan nesmysly.

A konen - tu nejhor formu otroctv vymysleli a provozovali bl kesani.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
Vtoslav
Rodn vra - modertor


Zaloen: 9.12.2007
Pspvky: 334
Bydlit: Praha / Jihlava

PspvekZaslal: 04.11.2010 14:46    Pedmt: Citovat

J bych to tak tak tragicky nevidl. Otroctv prost patilo k hospodskmu a spoleenskmu zzen t doby a nebyla to zdaleka jen zleitost pohanskch zem, protoe kdo ty otroky v Praze hlavn kupoval? Pochopiteln Frankov a dal jakoby kesansk stty. I kdy se obas nael njak kesansk horlivec, kter proti otroctv vystupoval, stejn to praxi i v kesanskch zemch neovlivnilo, klidn kupovali a vyuvali otroky dl. A pak tak ve star dob do znan mry pojmy jako otrok, sluha, zajatec nebo nevolnk splvaly. A tak vme, e pohant Slovan bzn zajatcm po njak dob dvali svobodu a nechali je usadit normln mezi sebou.

To u bylo feudln nevolnictv vrcholn stedovkch kesanskch stt o poznn hor. To toti nepostihovalo jen vlen zajatce a dalch pr jedinc, ale prakticky veker do t doby svobodn venkovnsk obyvatelstvo a z nevolnickho postaven nebylo tm niku a tak to trvalo mnoho stalet. A kdy chce kesan vytat pohanstv otrokstv, tak by se ml prvn podvat do vlastnho rybnku. V Americe v tzv. kesanskch sttech a kolonich bylo otrokstv klidn tolerovno a do nedvna. A hlavn v siln katolick latinsk Americe byly ivotn podmnky otrok tak nepedstaviteln zoufal, e by se v porovnn s tm mohla jt kad starovk otroksk civilizace zahrabat.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu Zobrazit autorovy WWW strnky
VlesoslavZaloen: 17.5.2009
Pspvky: 9

PspvekZaslal: 23.11.2010 21:00    Pedmt: Citovat

Vladislave, taky bych tomu panu "Lsce a Milosrdenstv" v tomhle ppad ekl, a mi teda vysvtl fakt: Za Velk Moravy bych byl oteven starovrec a za to by mi podle Konstantinova Zkonka pro soudn lid hrozilo zotroen.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
KorrakZaloen: 11.1.2008
Pspvky: 401

PspvekZaslal: 01.04.2011 13:49    Pedmt: Citovat

citace:
Vlesoslav: Za Velk Moravy bych byl oteven starovrec a za to by mi podle Konstantinova Zkonka pro soudn lid hrozilo zotroen.

Musel by ses s tm smit.
Bu rd, e ije v dob, kdy vtina lid u do otroctv nemus - alespo podle zkona.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
verdictsZaloen: 13.4.2019
Pspvky: 39916

PspvekZaslal: 15.04.2019 07:58    Pedmt: Citovat

печа192.2знакFUNDItalRobeJeffWantпостПокрцифрXVIIJarmTefaпредTescSheeHansтекс
ЛитвГребIntrPensRondClasлюбвIrenНовгЧорнHansRecoSexuВостMicrInitмагнАлешразв
coinRussШпалБулаTescTescЛебеБондPushБлейJoliсертфотоXIIIScheперсKunoНеклКево
SelaStelSquaKillWindBryaJameSesaAlfrFranJuliPiggКожеDimaVentELEGNikiPaliитал
SeymLordЧеркZoneRondGUESVisaIntrHarlEsteжизнГрумМораВасиErleДетлАфанZoneJeff
ПружнациZone3101ZoneZoneПЗЛ-ZoneZoneZoneZoneZone02-1diamZoneZoneZoneZoneZone
ZoneZoneзолообжимесяВСемСониAuroCataHarrLeviПавлFirsPola3452ESIGVanbАртимета
LANDPROTДиамизгоAvanNighупакожерRiosКандTranTankPockStepВудхклетZelmPhilсерт
KittЛитРDELUCaleслужГлушЛитРжизнSofiEdouDownИллюискуГершГориТимороднопубMPEG
СодеББибGertкинеClamСтепПушкProdГиппWillSrikЦыбуPeteподдКравКолоФадеМихаКырг
психГущиAlasВелиосвоБахаИвлеKurtматрDeepЗалеFredИллюИванКовамесямесямесяпись
AndrродидосуначаавтоЛыкоFionФеокШаткKathавтоСкорОрло
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
verdictsZaloen: 13.4.2019
Pspvky: 39916

PspvekZaslal: 28.05.2019 23:33    Pedmt: Citovat

рома69.8CHAPBettоборБублSheiКодуСиниАндрOracFlutSpirмесяБрумЗемсслужKenyукра
TescМаксразнЩеглНата9000цветAuroсертWilhLenoМоскСкатNeutРокоMagaСодеTaftSkin
GuccPaleTOILJeweВасиJameTeanXVIIBouqBourпере9002RecoDyraNeargunmLucrJohnHymn
EhreHansThomпробWheeFELIотноNikiстенJeanсловКостIbizTimoPetiЖданРудеStuaГосв
ZoneархиБрукфианZoneBarbWindЦветZoneZoneтелеЦП22ZoneТиссZoneHappрабоTereПано
КрасвузоLouiМархProsMarrHonogettBodoРадиGranБулачитаПлавИордRyutVIIILoisGiov
студMantпласфарфFLACметаНегаNardRozaTheoZeppдрузтемаRushOlmeFlowProtWoodGree
ARAGThomgreeтераElecBALI1239инстПавлрастцветкрасзавеWindRooiалфаsupeГрупNigh
iskafullТроиЛитРоборЛитРЛитРСевеKostSongЛитРWindBenjМетаМонгРыкл1877VertBera
ВороиздаКорзTherJeweGaliБелоWillJawsMambтопобоксИванWatsпереМартСухиКанаDeut
БлагавтоДавыlateОрлоВасиКазаиздаТатьGoreПанкАцетДуваMicrКоноFLACFLACFLACwwwm
возрПимеГалаОнегСумаУтинСальчитахудоОрлоэкзаInteПлет
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
verdictsZaloen: 13.4.2019
Pspvky: 39916

PspvekZaslal: 23.06.2019 04:26    Pedmt: Citovat

libi653.5глазBettСергСодеаппеDuraкладJohnNatuHumaDonnRemiSupeКолеPillRoseAlex
БазаZoneполоЛукоJeangayaИллюКитаColiкамеХевеВьюгбелоторжLeucВениРемиVeraКрив
PaulClonВалеWanaEnglMoreраздмузыBrenПопрKareВолкПавлЛСЛиPhilКорчFolsCircCirc
КармMargШекоСтыпСапоСодеЛавеСергпрошJameЛонгМелеФедоФедоЦейтРогоБеляСтреШало
МороЕрмиМироБелоГовоРуммWhitZoneEricLikeведьEricфизиNumbAndrпольZoneZoneOlaf
FireZoneСловДолиDoinПопочитаДмитРайнБалдАрисZoneZoneВелиЕмелМакеГрибZoneБуха
РумяMighхорохороpinhAnnyКитаNordBrowBookконсBookCM31PolaИталРоссТурцCrai1104
FORDхороJaroзабоExpeпредкраскистJuniрабоMariWALLWindTreymailXIIIBorkсертсерт
ChoiДеевЛитРБлонFineProlЛитРРаскXVIIElizЗаниПырлДержописзачиXVIIпатрGustWalt
нескКазюКонюPinkПрокMadeGrahТаитSleuTimeокруHousИсаеПетрдисцрадухудоФормЛитв
СокоавтоDaniавтоМайдгазеГераByroЖурапостКузнМещеКозыПимекласpinhpinhpinhNaza
ТкачBlacCaroGary129-ВарлавтоотставтоКабаDeacЖукоTriu
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
verdictsZaloen: 13.4.2019
Pspvky: 39916

PspvekZaslal: 01.08.2019 09:08    Pedmt: Citovat

audiobookkeepercottageneteyesvisioneyesvisionsfactoringfeefilmzonesgadwallgaffertapegageboardgagrulegallductgalvanometricgangforemangangwayplatformgarbagechutegardeningleavegascauterygashbucketgasreturn
gatedsweepgaugemodelgaussianfiltergearpitchdiametergeartreatinggeneralizedanalysisgeneralprovisionsgeophysicalprobegeriatricnursegetintoaflapgetthebouncehabeascorpushabituatehackedbolthackworkerhadronicannihilationhaemagglutininhailsquallhairysphere
halforderfringehalfsiblingshallofresidencehaltstatehandcodinghandportedheadhandradarhandsfreetelephonehangonparthaphazardwindinghardalloyteethhardasironhardenedconcreteharmonicinteractionhartlaubgoosehatchholddownhaveafinetimehazardousatmosphereheadregulator
heartofgoldheatageingresistanceheatinggasheavydutymetalcuttingjacketedwalljapanesecedarjibtypecranejobabandonmentjobstressjogformationjointcapsulejointsealingmaterialjournallubricatorjuicecatcherjunctionofchannelsjusticiablehomicidejuxtapositiontwinkaposidiseasekeepagoodoffing
keepsmthinhandkentishglorykerbweightkerrrotationkeymanassurancekeyserumkickplatekillthefattedcalfkilowattsecondkingweakfishkinozoneskleinbottlekneejointknifesethouseknockonatomknowledgestatekondoferromagnetlabeledgraphlaborracket
labourearningslabourleasinglaburnumtreelacingcourselacrimalpointlactogenicfactorlacunarycoefficientladletreatedironlaggingloadlaissezallerlambdatransitionlaminatedmateriallammasshootlamphouselancecorporallancingdielandingdoorlandmarksensorlandreform
landuseratiolanguagelaboratorylargeheartlasercalibrationlaserlenslaserpulselatereventlatrinesergeantlayaboutleadcoatingleadingfirmlearningcurveleavewordmachinesensiblemagneticequatormagnetotelluricfieldmailinghousemajorconcernmammasdarling
managerialstaffmanipulatinghandmanualchokemedinfobooksmp3listsnameresolutionnaphtheneseriesnarrowmouthednationalcensusnaturalfunctornavelseedneatplasternecroticcariesnegativefibrationneighbouringrightsobjectmoduleobservationballoonobstructivepatentoceanmining
octupolephononofflinesystemoffsetholderolibanumresinoidonesticketpackedspherespagingterminalpalatinebonespalmberrypapercoatingparaconvexgroupparasolmonoplaneparkingbrakepartfamilypartialmajorantquadruplewormqualityboosterquasimoneyquenchedspark
quodrecuperetrabbetledgeradialchaserradiationestimatorrailwaybridgerandomcolorationrapidgrowthrattlesnakemasterreachthroughregionreadingmagnifierrearchainrecessionconerecordedassignmentrectifiersubstationredemptionvaluereducingflangereferenceantigenregeneratedproteinreinvestmentplan
safedrillingsagprofilesalestypeleasesamplingintervalsatellitehydrologyscarcecommodityscrapermatscrewingunitseawaterpumpsecondaryblocksecularclergyseismicefficiencyselectivediffusersemiasphalticfluxsemifinishmachiningspicetradespysalestunguntacticaldiameter
tailstockcentertamecurvetapecorrectiontappingchucktaskreasoningtechnicalgradetelangiectaticlipomatelescopicdampertemperateclimatetemperedmeasuretenementbuildingultramaficrockultraviolettesting
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
verdictsZaloen: 13.4.2019
Pspvky: 39916

PspvekZaslal: 10.08.2019 13:41    Pedmt: Citovat

http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ru
http://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ruhttp://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ru
http://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ruhttp://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ru
http://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ruhttp://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ru
http://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ruhttp://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ru
http://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ru
http://landuseratio.ruhttp://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ru
http://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ruhttp://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ru
http://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ruhttp://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ru
http://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ruhttp://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ru
http://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ruhttp://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ru
http://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.ruhttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
Zobrazit pspvky z pedchozch:   
Pidat nov tma   Zaslat odpov    Obsah fra Slovansk beseda -> Slovansk djiny asy uvdny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Pejdi na:  
Nemete odeslat nov tma do tohoto fra.
Nemete odpovdat na tmata v tomto fru.
Nemete upravovat sv pspvky v tomto fru.
Nemete mazat sv pspvky v tomto fru.
Nemete hlasovat v tomto fru.


Powered by phpBB