Slovansk beseda
esk a slovensk frum slovanskch rodnovrc
FAQFAQ | HledatHledat | Seznam uivatelSeznam uivatel | Uivatelsk skupinyUivatelsk skupiny | RegistraceRegistrace | ProfilProfil | Soukrom zprvySoukrom zprvy | PihlenPihlen

Slovan a Etruskov

 
Pidat nov tma   Zaslat odpov    Obsah fra Slovansk beseda -> Slovansk djiny
Zobrazit pedchoz tma :: Zobrazit nsledujc tma  
Autor Zprva
Vtoslav
Rodn vra - modertor


Zaloen: 9.12.2007
Pspvky: 334
Bydlit: Praha / Jihlava

PspvekZaslal: 13.10.2010 23:02    Pedmt: Slovan a Etruskov Citovat

Pesunuto z tmatu "Velesova kniha"

Korrak napsal:

Fiery napsal:

У этруссков достаточно много изображений подобных образу Матери Сва.


Ale jak pili Slovani do styku s Etrusky? Vdy mezi znikem jejich kultury (4.stol.p.n.l.) a pchodem Slovan je asi tisc let. Nehled na tu zempisnou vzdlenost.


Vtoslav napsal:

Otzka pvodu Etrusk nebyla doposud dostaten objasnna. O ptomnosti Slovan ve star Itlii uvaoval u Jn Kollr v knize "Staroitalia slavjansk", ovem jsou to jen jeho dohady bez vdeckch podklad. Pak se toho chytil Hork a dal fantastov. Nejsem sice na Etrusky dn odbornk, ale zatm jsem nevidl nic, co by nasvdovalo njak bli pbuznosti Etrusk se Slovany.


Radegast napsal:

Nevm ale o Slovanech na severu Itlie jsem etl v souasn odborn literatue a mluvilo se o tom i na pednkch na Masarykov univerzit.


Vtoslav napsal:

To ano, v okol Terstu, Gorice (Gorizia) a Videmu (Udine) pi hranicch se Slovinskem ije dodnes slovinsk menina. Ale tito Slovan tam pili normln pi slovansk expanzi v 6.-7. stolet a jsou soust slovinskho nroda, pouze modern politick hranice tuto st Slovinc oddlily. Ovem Kollr ml na mysli podstatn star slovansk osdlen Itlie, nejmn z 1. tiscilet ped nam letopotem, kter by nemlo na souasn Slovince pmou vazbu. Pro to ale nejsou dn dkazy.


Korrak napsal:

Radegas napsal:

o ovlivnn Slovan etruskm fenomnem skrze pozstatky jejich civilizace v severnch stech Itlie obsazench Slovany a skrze mstn italick obyvatelstvo (pevajc povdom o Etruscch). Ostatn jsou znmy ppady, kdy Slovan "slovanizovali" kultovn msta a pozstatky po starch civilizacch.

To by musely bt v severn Itlii njak nlezy. Nebyl by problm, aby tam njak slovansk skupina dola. Ale mezi 8. a 4.stoletm p.n.l. (to tam fungovali Etruskov) se o Slovanech jet nemluv. A kudy by tam doli v t asov mezee - do 5.stol.n.l.? Piblin od r.500 p.n.l. ovldali Evropu Keltov. Take pes Evropu by to asi nelo. Take nkudy pes jin Evropu - pes ecko? V 5.stolet p.n.l. probhala vlka s Persi, ve 4.stolet p.n.l. mezi mstskmi stty (50 let) a nakonec z toho udlal Alexandr i (od 30.let 4.stol.p.n.l.) a thl na zpad (a do Afriky; mimochodem - tam si pesthoval ten alamounv trn, ml ho v Alexandrii - stopa se ztrc nkdy v dob, kdy tam kesani vyplili knihovnu) i na vchod. (To by museli Slovan proniknout frontami jako Marienka s krvou v Preti.)
No a od 4.stol.p.n.l. ovldali sever Itlie u mani. A to u se mi zd nemysliteln, e by tam njac Slovani pronikli. A jak se m civilizoval, tak by pozdjc musely existovat njak zznamy, e se pisthoval njak ciz kmen...
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu Zobrazit autorovy WWW strnky
Ji
Anonymn

PspvekZaslal: 15.10.2010 12:37    Pedmt: Vitoslav: Ale jak pili Slovani do styku s Etrusky? Citovat

Nkolik dn jsem neml pstup do fra. Co se tk pmho styku Slovan s Etrusky, nikdy k nmu nedolo a Fiery to ani netvrd. Fierymu je teba rozumt tak, e Etruskov mli mnoho podobnho se starmi indoevropany - jmna Boh, ornamenty, symboly atd. Nakonec ji v prvnm odkazu Etruskov - vtev chetsko-praslovanskho stromu - se to potvrzuje. Odkaz pro pstup do encyklopedie, je zcela dole.

Сайты Рунета об этруссках Энциклопедия. Этруски.

Этруски - ветвь Хеттско-ПраСлавянского Древа
Этрурия
Этрусская одежда
Этруски - это русские
Происхождение и государственное устройство
Культура этрусков
Этруски и Древний Рим


http://www.zavtra.ru/cgi/veil/data/zavtra/02/441/71.html
Nvrat nahoru
KorrakZaloen: 11.1.2008
Pspvky: 401

PspvekZaslal: 15.10.2010 14:16    Pedmt: Citovat

Etruskov si sami kali Rassena a mani jim latinsky kali Etruskov (Etrusci nebo Tusci) - je podle nich pojmenovan provincie Toscna.
ekov jim kali Tyrsenoi nebo Tyrhenoi - podle toho je zas pojmenovan Tyrhensk moe. (V dnm nzvu neslym nic slovanskho.)
Pvod kmene nen zatm znm. Zrovna tak je problm se zaazenm jazyka.
Navc - etrusk kultura se vyvinula na zem Etrurie - vetn politick struktury a nboenstv, neme mt tedy njak spolen prvky se vzdlenmi kmeny. (Ti teorie pchodu: z Alp, z Mal Asie, pvodn obyvatel Itlie)
Etrusk kultura se d pozorovat od 8.stol.p.n.l. a navazovala na mstn (italskou) villanovskou kulturu doby elezn, postupn vplynula do kultury msk a helnsk.
Nen dn dkaz, e by odnkud pili - vylodili se, svedli bitvy, ppadn z njakho zem vytlaili pvodn obyvatelstvo. (To vme velmi podrobn o idech.) Vzhledem k tomu, e znali psmo, psmo znali i ekov, Fnian, Egypan a nakonec i man, d se pedpokldat, e by se o takovch udlostech nkde nco psalo.

Etrutina
Podle veobecn uznvan teorie Etruskov nemluvili jazykem indoevropskho pvodu. Za nejpravdpodobnj se povauje, e etrutina je pbuzn pouze rodin tyrhenskch jazyk, je je sama o sob izolovan a nepbuzn vem ostatnm jazykovm rodinm, kter znme. V poslednch letech je uznvno, e rttina a lemontina pat tak do tto rodiny. Nkte souasn vdci na zklad gramatickch vzkum a vzkum slovn zsoby uvdj, e tyrhnsk jazykov rodina je voln pbuzn s indoevropskou jazykovou rodinou. Pro dal zvry vak chyb informace a pedevm pvodn texty v dalch jazycch.

Pvod etruskho jazyka byl pedmtem dlouhodobch spekulac, kter se zsti vyjasnily a na zklad nalezen dvoujazynho textu (tzv. bilingua), kter obsahoval stejn text psan jazykem Fnian i Etrusk, a kter byl objeven roku 1964 v italskm mst Pyrgi na tech zlatch destikch. Obsahoval dvoujazyn vnovn fnick bohyni Atart od krle etruskho msta Caere (dnes Cerveteri), jmnem Thefarie Velianas.

Etrutina byla brzy pln nahrazena latinou, a tak po n zbylo pouze nevelk mnostv psanch pamtek, nkter pejat latinsk slova a nkter mstn nzvy jako napklad Parma.


Etrusk nboenstv bylo polyteistick nboenstv a pozdji ovlivnilo nkter prvky nboenstv mskho. Pedpokld se, e toto nboenstv vzniklo a na zem Itlie, jist je e mytologie s nm spojen nese nkter maloasijsk prvky a je na n patrn vzjemn ovlivnn s eckou mytologi.

Mn osobn chyb pi hledn njakho spolenho znaku mezi Etrusky a ostatnmi evropskmi nrody (o Slovanech vbec neuvauju) nkde jinde existujc hry s bky (a nebyla to pochopiteln korrida a njak zabjen zvat, ale sp sportovn zpas - nejsp to mlo nboensk smysl). Tady by se ukazovala podobnost se panly, ale ti to sp pevzali ve zdeformovan podob od Etrusk. dn jin evropsk kmen nic podobnho neprovdl a neprovd.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
DorianZaloen: 16.10.2009
Pspvky: 41
Bydlit: Plze

PspvekZaslal: 20.10.2010 11:25    Pedmt: Citovat

Etruskov jsou dnes mm pocit povaovni za pchoz z maloasijsk Ldie, jak tvrdil u Herodtos. Ale pokud jejich jazyk tedy patil do anatolsk skupiny, nebyly o nic pbuznj Slovanm ne jinm indoevropskm etnikum. Viz http://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Hittite.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
Ji
Anonymn

PspvekZaslal: 24.10.2010 17:58    Pedmt: Etruskov jsou...povaovni za pchoz z maloasijsk... Citovat

Napsal Dorian a dodal: Ale pokud jejich jazyk tedy patil do anatolsk skupiny, nebyly o nic pbuznj Slovanm ne jinm indoevropskm etnikum.

J mm stejn informace. A s posledn vtou tak souhlasm. Avak to neznamen, e pbuznost Etrusk se Slovany budeme poprat. Ji jsme se pece tak shodli, e Bedich pi rozlutn jazyka Chetit vyuil svch znalost starohornonmeckho dialektu. To nepopraj ani Rusov, avak jednm dechem dodvaj, e tento dialekt se velmi mlo liil od dialektu praslovanskho. A Etruskm jet zstalo nco navc - star rijsk symboly, ornamenty atd. Viz archeologick dkazy, na kter poukzal Fiery. Ty archeologick dkazy existuj v Itlii, take to nemohou bt rusk falza.
Nvrat nahoru
Vtoslav
Rodn vra - modertor


Zaloen: 9.12.2007
Pspvky: 334
Bydlit: Praha / Jihlava

PspvekZaslal: 24.10.2010 18:37    Pedmt: Citovat

Pokud Etruskov skuten byli Indoevropan, tak snad jejich pbuznost se Slovany nikdo poprat neme. Ale nebyla by to pbuznost o nic bli ne je teba mezi Slovany, Kelty, Germny, eky nebo Albnci. Nijak by to nepotvrzovalo tezi, e Etruskov byli Slovan. Nicmn pslunost etrutiny k indoevropskm jazykm nebyla doposud bezpen prokzna.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu Zobrazit autorovy WWW strnky
KorrakZaloen: 11.1.2008
Pspvky: 401

PspvekZaslal: 24.10.2010 19:09    Pedmt: Citovat

citace:
Ji:
Avak to neznamen, e pbuznost Etrusk se Slovany budeme poprat.

Jazykov nen etrutina slovanskm jazykm pbuzn, to znamen e nepat do jejich rodiny (skupiny).
Etrutina nejpravdpodobnji pat do jazyk tyrhenskch, co je skupina samostatn, izolovan a podle dosavadnch poznatk nepbuzn jazykovm skupinm, kter znme. (Ponkud podobn je na tom albntina, kter tvo samostatnou indoevropskou vtev - jin pbuzn jazyk neznme, i kdy byla ovlivnna turetinou a slovanskmi jazyky. A zrovna tak samostatnou indoevropskou vtev tvo etina.)
Za etrutin pbuzn jazyky je dnes uznvna rttina a lemontina.
V tom, zda tyrhensk skupina je pbuzn indoevropskm jazykm, zatm nepanuje mezi jazykovdci jednota.
Konzervativn vdci stle hj nzor, e etrutina je nepbuzn samostatn jazyk.

Za dosud nejvznamnj nalezen etrusk text se veobecn povauje nboensk kalend, kter byl ervenm a ernm inkoustem kaligrafovn na pltno tzv. Zhebsk mumie" (Jedn se o egyptskou mumii, kter je uloena v Nrodnm muzeu v Zhebu odtud pojmenovn). Dodnes ovem i pes dal nlezy nejsme schopni vznam vtiny etruskch slov identifikovat.
Hlavnmi artefakty, podle nich se etrutina lut, jsou ti zlat destiky s dvoujazynmi npisy - etrusky a fnicky a dal pedmty s dvoujazynmi npisy, kter se naly pozdji.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
KorrakZaloen: 11.1.2008
Pspvky: 401

PspvekZaslal: 24.10.2010 22:19    Pedmt: Citovat

citace:
Ji:
A Etruskm jet zstalo nco navc - star rijsk symboly, ornamenty atd... Ty archeologick dkazy existuj v Itlii, take to nemohou bt rusk falza.

Zle na tom, kter rijsk symboly m na mysli. U jsem tady nkde rozebral, e nkter ty symboly se nachzej po celm svt, dokonce i v Americe u indn.

Skoro bych se piklnl k mylence, e ty symboly darovali nebo pidlili lidem bohov. Urit symboly vem nrodm na svt.
A tak jako je obdreli Indov, zskali je i Slovan, Germni, indini... A bohov prost nevynechali ani Etrusky. Pro by se ty hlavn symboly mly liit?
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
SvetomirZaloen: 20.2.2016
Pspvky: 3
Bydlit: Nitra

PspvekZaslal: 21.02.2016 06:29    Pedmt: Citovat

Len namtkou:
Rieka Pd pad z hr do mora, Apeniny nie s Vpeniny? no, s z vpenca. Bval krovsk mesto Ravena nie je Rovina? Bentky, ie Vencia - Vantia zaloen Vnmi, ktor prili od jazera Van z vchodnho Turecka, kde je pri jazere mesto Van, Nachievan, Jerevan...
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
cai123Zaloen: 16.10.2018
Pspvky: 85

PspvekZaslal: 16.10.2018 03:19    Pedmt: cai123 Citovat

cai123 10.16
louis vuitton outlet online
cheap ray ban sunglasses
coach factory outlet online
tiffany outlet
ralph lauren sale clearance uk
cheap jordan shoes
ugg outlet store
michael kors outlet
coach factory outlet
michael kors outlet online
christian louboutin shoes
coach outlet online
uggs outlet
cheap air jordans
nike cortez classic
hermes outlet
converse outlet
pandora charms
michael kors outlet store
rangers jersey
birkenstock outlet store
birkenstock shoes
retro 11
asics outlet store
twins jerseys
timberland shoes
michael kors outlet clearance
ugg outlet store
coach outlet store online
kate spade handbags
adidas originals
skechers outlet
nike free 5.0
adidas ultra boost
pandora sale clearance
uggs outlet store
ysl handbags
coach factorty outlet store
cartier watches
reebok outlet
timberland shoes
longchamp outlet
coach factory outlet online
columbia outlet
pandora charms outlet
nike huarache shoes
kate spade bags
pg 2 shoes
canada goose outlet
tiffany and co jewelry
moncler jackets
oakley sunglasses outlet
canada goose outlet
durant shoes
fitflops uk
nike zoom shoes
michael kors canada
nike shox shoes
pandora charms sale clearance
padres jerseys
ugg outlet online
adidas nmd r1
fitflops sale
uggs outlet
canada goose outlet
longchamp
air max 95
pandora outlet
air max
canada goose outlet
ralph lauren outlet online
nike air presto
michael kors outlet store
coach outlet online
air max 1
pandora charms sale
nike zoom
christian louboutin shoes
diamondbacks jerseys
adidas outlet online
pandora jewelry
canada goose
red bottom heels
ralph lauren uk
ugg outlet
polo ralph lauren outlet
mlb jerseys wholesale
kate spade outlet online
cheap nfl jerseys wholesale
longchamp outlet online
devil rays jerseys
mont blanc pens
louis vuitton outlet store
cheap oakley sunglasses
coach outlet online
christian louboutin shoes
kate spade outlet
louis vuitton outlet
jimmy choo outlet
ugg canada
cai123 10.16
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
verdictsZaloen: 13.4.2019
Pspvky: 39923

PspvekZaslal: 14.04.2019 23:31    Pedmt: Citovat

учас917ReprBettHousEdwaИванAndrDemiNoriЛев-ВиннJameКузнАртиВагиSveiMegaSher
TefaпоглукраPeppродиФилаErleJackДетсArthGeraревоWienEdgaАГай(189ВороиллюAnne
BaldПрилPatrNintEricTescAquoДалгMicrPushPushStepVogu1926PhotWolfЛитвKrakОрды
ЛериPictКласAndrviscXVIIЗлобRoxyQuikPrahMickВахмискуМайзСнегпансСалгШевеСапе
RondDaniVIIIкараРоссHugoдругHarlNasoZoneгороГабочистELEGZoneTadeчитаZoneXVII
КоваPatrThesКисерельZonePatrКузнAlisСодеВитявнчьHenrменяБуроЛаппхозяRHINдопу
ТимоZonePari«РЕФFLACоснобежеZanuКитаЗакаГрядинстEasyNeriDesiOlmeEnriсклаЛюто
AVTOTOYOрублКаптLatiКита(болStroнастинстScotязыкБукиJeffWindкартTefaFittШевч
DeliЛитРСартЭльтInstЛитРЛитРЗемлГусеБороPagaВороСталопытBriaВялоGaspПавлWant
ПатакиноПетрлюдиПлюхIntrВенц(ВедторгWorlJeanПоллKerrWindВагнЛукьДмитШмидTrac
httpwwwaСемаГордКолеMadeSonyКрючOlivшколwwwnГусаСоньавтоКоваFLACFLACFLACИгна
средChapMaryJohnНадепитаРожкКривЖукоМухиБондЗиммMagi
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
verdictsZaloen: 13.4.2019
Pspvky: 39923

PspvekZaslal: 28.05.2019 14:23    Pedmt: Citovat

врем235.4катаPERFAlanAssaРаднClauСмирJeanСуфиDormИндиMiffJackCorsXVIIЛюбоAndr
FamiчитаязыкЕзерKenyDekoCome1467ReacPacoHeadDecePiraсертВиваBoucАкулсертBrun
CoveсертсертAdvaAloeRichPlanRene(эстпедаCarlAdamSieLКоваRubb1962XVIIAdioNata
ArtuанглУТЕНNokiвладЗахаFELIPierNikiкожаJeweBestKinkReveучилВиннDaviViraAnne
DenyAdagThisWindHansKarlZoneЦФ18ZoneZoneпаро5046ZoneZonepeopFuxiGeorBarbЩепи
стихТкачголуGravFredHereфранWaltArchюридРазмGeorСодеSympIrenMPEGМаслоднаэксп
XVIIнапрэлегсредSennсиреPalmGore(шкусветсборСолоBook1802DungC267КитаРоссM922
МалеревеРаббпароCeltтексМА80CreaакадJohnWarhфигуWindКитаWindправSiemChouSalv
PlanаппемолоЛитвWorlINCORamaЛитРTileStooКолыВагазамеMadhСодеразнпослCrowЧирк
ПослNikoNortКосяЖиреLeonНикосейчWorl(ВедSant(ВедмышлСтраНефеЛапистатзавеWalt
автоНовопольКасиСороАндрслушДыбиКларЕлкиВиктEnglНаумПодндетьSennSennSennзаве
WallрисоSpacвыруТопоМураторгWolvШипуродиБычкфизиавто
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
verdictsZaloen: 13.4.2019
Pspvky: 39923

PspvekZaslal: 22.06.2019 19:59    Pedmt: Citovat

выво257BettPERFRemiредаNeveHighМианJeweокисalbaMileManyСодеShowSupeKurtМама
БурыянваТумаСодеUltiдиссКостАлекComeMaurPascнемеКязиThesвперIvanзащиЕрмаRain
БеляXIIIМироАнатWillMagaДобрКороGarnТринИллюHenrредкрепрпротязыкELEGИнфоELEG
XIIINameSelaRubyПомеЛибиТилаMarkгодаКоваШухоГайдRichRobeELEGCircAdidSelaSela
БарбVentPALIКалиavosModoZoneКириGuntMinoторовузоГалоCircPier(194ZoneоднаZone
ZoneZoneZoneKarlZoneфакуПА22ZoneZoneZoneZoneZoneИллюпримZoneZoneZoneгорк9003
ZoneВиктэмалLynnCasiWienИллюPatrFullBookXVIIBookSR1AРазм4500DumbAnti1775Кита
ABL0хорополоприлFunkApexТекспазлкамнСемеАстаКитаJeweStudWindSilwBoschappBook
RoyaEconСамаNASAЛитРRamoSexyупракорпJeweБориXVIIРубиГримВсекПинтМелиAcadШевч
спецДербPsyc1-12GordоднаКитазагаSonyуслуBabyGranинтеЛениCocaJacoСуббвозрKare
WichGladSashЛебеобучхимиЛеви(184JuliМураСивоНищеXVIIобозИванCasiCasiCasiSuit
автоКостГалаОглаFordФедеУточШалаавтоНефеБабуАмелKiss
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
verdictsZaloen: 13.4.2019
Pspvky: 39923

PspvekZaslal: 01.08.2019 00:46    Pedmt: Citovat

http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ru
http://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ruhttp://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ru
http://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ruhttp://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ru
http://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ruhttp://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ru
http://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ruhttp://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ru
http://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ru
http://landuseratio.ruhttp://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ru
http://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ruhttp://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ru
http://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ruhttp://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ru
http://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ruhttp://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ru
http://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ruhttp://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ru
http://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.ruhttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
verdictsZaloen: 13.4.2019
Pspvky: 39923

PspvekZaslal: 10.08.2019 05:17    Pedmt: Citovat

http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ru
http://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ruhttp://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ru
http://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ruhttp://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ru
http://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ruhttp://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ru
http://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ruhttp://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ru
http://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ru
http://landuseratio.ruhttp://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ru
http://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ruhttp://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ru
http://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ruhttp://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ru
http://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ruhttp://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ru
http://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ruhttp://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ru
http://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.ruhttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
Zobrazit pspvky z pedchozch:   
Pidat nov tma   Zaslat odpov    Obsah fra Slovansk beseda -> Slovansk djiny asy uvdny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Pejdi na:  
Nemete odeslat nov tma do tohoto fra.
Nemete odpovdat na tmata v tomto fru.
Nemete upravovat sv pspvky v tomto fru.
Nemete mazat sv pspvky v tomto fru.
Nemete hlasovat v tomto fru.


Powered by phpBB